Algemene Voorwaarden Bedrijfskleding

Algemene Voorwaarden Bedrijfskleding
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Klant’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep (consument) of bedrijf met wie hbt textiel een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat;
‘Dienst(en)’: de prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen, die hbt textiel levert ingevolge de tussen hbt textiel en de Klant gesloten overeenkomst;
‘Aanbod’: elk vrijblijvend voorstel dat hbt textiel aan de Klant verstrekt met als doel het sluiten van een Overeenkomst;
‘Overeenkomst’: de afspraak tussen hbt textiel en een Klant op grond waarvan hbt textiel gehouden is één of meer Diensten te leveren;
‘Algemene Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen hbt textiel en de Klant;
‘Code’: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
‘Product(en)’: de goederen die door hbt textiel worden geleverd aan de Klant.
Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van hbt textiel.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen hbt textiel en de Klant.
2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen hbt textiel en de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele inkoopvoorwaarden van de Klant.

Offertes en Aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van hbt textiel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een offerte of aanbieding van hbt textiel heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
3.3 Een Over
eenkomst tussen hbt textiel en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een aanbod van hbt textiel heeft aanvaard door middel van een schriftelijke of elektronische bevestiging van de opdracht, dan wel door aanvang van de uitvoering van de opdracht door hbt textiel.
3.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
Artikel 4 Levering
4.1 Levering van de Producten vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
4.2 De door hbt textiel opgegeven levertijden zijn indicatief en kunnen niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
4.3 Bij overschrijding van de indicatieve levertijden heeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van hbt textiel.

Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd.
5.3 Indien de Klant in verzuim is, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Klant, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle geleverde Producten blijven eigendom van hbt textiel totdat volledige betaling van de daarvoor verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.
6.2 De Klant is niet gerechtigd de geleverde Producten te verkopen, te verpanden of op andere wijze te bezwaren, zolang de eigendom daarvan niet op de Klant is overgegaan.

Garantie en Reclame
7.1 Hbt textiel staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Producten gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.
7.2 Klachten over gebreken in de geleverde Producten dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk bij hbt textiel te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van de Klant om zich op de gebreken te beroepen vervalt.
7.3 Indien de Klant tijdig reclameert, zal hbt textiel het gebrek kosteloos herstellen of vervangende Producten leveren, naar keuze van hbt textiel.
Aansprakelijkheid
8.1 Hbt textiel is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.
8.2 De aansprakelijkheid van hbt textiel is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van hbt textiel wordt uitgekeerd, dan wel, indien geen uitkering plaatsvindt, tot het bedrag dat door hbt textiel aan de Klant in rekening is gebracht voor de betreffende Diensten.
8.3 Hbt textiel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4 De Klant vrijwaart hbt textiel tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de Diensten of de Producten.

Overmacht
9.1 Hbt textiel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, staking, boycot, brand, diefstal, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1 Op alle overeenkomsten tussen hbt textiel en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten door [bedrijfsnaam], gevestigd te [vestigingsplaats], hierna te noemen: “Verkoper”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
2.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Opdracht

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Een overeenkomst tussen Verkoper en de koper komt tot stand op het moment dat de koper een opdrachtbevestiging van Verkoper heeft ontvangen, dan wel op het moment dat Verkoper met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.3 Indien de koper de opdracht wil wijzigen of annuleren, dient hij Verkoper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Verkoper is gerechtigd de extra kosten die hierdoor worden gemaakt aan de koper in rekening te brengen.
3.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren of onder rembours te leveren.

Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten en diensten te wijzigen. Prijsverhogingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan de koper medegedeeld. Indien de koper niet akkoord gaat met een prijsverhoging, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen gebaseerd op levering af magazijn Verkoper.
4.4 Indien de prijzen van de grondstoffen, materialen, halffabricaten of diensten die Verkoper nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, stijgen voordat de opdracht is uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen aan de koper.

Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om het aanbod te wijzigen, in te trekken of te herroepen, zonder opgaaf van redenen en zonder dat Verkoper jegens de koper tot enige schadevergoeding gehouden is.
4.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod van Verkoper aanvaardt, dan wel op het moment dat Verkoper met de uitvoering van de opdracht begint.
4.4 Indien de aanvaarding van het aanbod door de koper afwijkt van het aanbod van Verkoper, dan is Verkoper hier niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Verkoper schriftelijk akkoord gaat met de afwijkingen.
4.5 Verkoper is gerechtigd om informatie van de koper te verifiëren en eventueel een kredietcheck uit te voeren, voordat zij akkoord gaat met het sluiten van een overeenkomst.

Prijs

5.1 De prijzen van de producten en/of diensten van Verkoper zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tenminste één maand voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de koper medegedeeld.
5.3 Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren, is Verkoper gerechtigd om de prijzen aan te passen. Deze aanpassing zal schriftelijk aan de koper worden medegedeeld. Indien de koper niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Indien de koper niet tijdig betaalt, is Verkoper gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, evenals eventuele buitengerechtelijke incassokosten.
5.5 Alle kosten van betaling, waaronder begrepen wissel-, cheque- en bankkosten, zijn voor rekening van de koper.
Betaling
6.1 De betaling van de producten en/of diensten van Verkoper dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
6.2 Indien de koper niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Verkoper gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf het moment dat de koper in verzuim is. Ook is Verkoper gerechtigd om eventuele buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
6.3 In geval van een geschil over de factuur is de koper verplicht om dit binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken bij Verkoper. Indien de koper dit nalaat, wordt hij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
6.4 Verkoper is gerechtigd om, indien de koper niet tijdig betaalt, haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
6.5 Verrekening door de koper met enige vordering op Verkoper is uitgesloten, tenzij de vordering door Verkoper is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
Levering
7.1 Verkoper zal de producten en/of diensten leveren conform de overeenkomst.
7.2 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
7.3 De leveringstermijn is indicatief en wordt slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van zijn betalingsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4 Verkoper is gerechtigd om de levering in gedeelten te verrichten.
7.5 Indien de koper de producten niet afneemt op de overeengekomen datum, is Verkoper gerechtigd om de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan.
7.6 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment van levering.
7.7 Verkoper is gerechtigd om de producten te verzekeren op kosten van de koper.

Algemene Voorwaarden regelt de verzending en overdracht van risico van goederen tussen de verkoper en de koper. Het artikel luidt als volgt:

“1. De levering van goederen vindt plaats op het moment waarop de verkoper de goederen ter beschikking stelt aan de koper op de overeengekomen plaats van levering.

Indien de verkoper verantwoordelijk is voor het transport van de goederen, gaat het risico over op de koper op het moment van levering aan de vervoerder.

Indien de koper verantwoordelijk is voor het transport van de goederen, gaat het risico over op het moment waarop de goederen worden overgedragen aan de vervoerder.

Indien de verkoper verantwoordelijk is voor het transport van de goederen en de goederen op het moment van levering beschadigd zijn geraakt of verloren zijn gegaan, is de verkoper aansprakelijk voor de schade, tenzij de schade het gevolg is van omstandigheden die buiten de controle van de verkoper liggen.

Indien de koper verantwoordelijk is voor het transport van de goederen en de goederen op het moment van levering beschadigd zijn geraakt of verloren zijn gegaan, is de koper aansprakelijk voor de schade, tenzij de schade het gevolg is van omstandigheden die buiten de controle van de koper liggen.”

In het kort betekent dit dat het risico op verlies of beschadiging van de goederen overgaat van de verkoper naar de koper op het moment van levering. Wie verantwoordelijk is voor het transport bepaalt wie aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies van de goederen.

Algemene Voorwaarden regelt de betalingsvoorwaarden tussen de verkoper en de koper. Het artikel luidt als volgt:

“1. De koper dient de overeengekomen prijs voor de goederen te betalen binnen de afgesproken termijn. Bij gebreke van een specifieke betalingstermijn, dient de koper te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet-tijdige betaling is de koper in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. De verkoper is gerechtigd om vanaf de vervaldag van de factuur rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

Alle kosten die de verkoper maakt om betaling te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Incassokosten.

De verkoper behoudt het eigendomsrecht van de goederen totdat de volledige betaling van de overeengekomen prijs heeft plaatsgevonden. De koper is verplicht de goederen zorgvuldig te bewaren en te verzekeren tegen risico’s zoals diefstal, brand en waterschade.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de verkoper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te nemen. De verkoper heeft in dat geval recht op vergoeding van eventuele schade.”

In het kort betekent dit dat de koper verplicht is om de overeengekomen prijs binnen de afgesproken termijn te betalen. Bij niet-tijdige betaling is de koper in verzuim en is de verkoper gerechtigd om rente in rekening te brengen en incassokosten te maken. De verkoper behoudt het eigendomsrecht van de goederen totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij niet-tijdige betaling is de verkoper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te nemen.
Algemene Voorwaarden gaat over het eigendomsvoorbehoud en luidt als volgt:

“1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de volledige koopprijs heeft voldaan.

De koper is niet gerechtigd de geleverde goederen te verpanden, in eigendom over te dragen of op enige andere wijze te bezwaren zolang het eigendom van de goederen niet op hem is overgegaan.

De koper is verplicht de goederen zorgvuldig te bewaren en te verzekeren tegen risico’s zoals diefstal, brand en waterschade.

Indien de koper in gebreke blijft met de betaling van de koopprijs, is de verkoper gerechtigd om de geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van de verkoper op volledige schadevergoeding.

Indien de goederen door de koper zijn verwerkt of vermengd met andere goederen, verkrijgt de verkoper een mede-eigendomsrecht op de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de geleverde goederen ten opzichte van de waarde van de nieuwe zaak.”

In het kort betekent dit dat de verkoper het eigendomsrecht van de geleverde goederen behoudt totdat de koper de volledige koopprijs heeft voldaan. De koper mag de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of op enige andere wijze bezwaren zolang het eigendom niet op hem is overgegaan. De koper dient de goederen zorgvuldig te bewaren en te verzekeren tegen risico’s. Als de koper in gebreke blijft met de betaling van de koopprijs, heeft de verkoper het recht om de geleverde goederen terug te nemen. Als de goederen door de koper zijn verwerkt of vermengd met andere goederen, krijgt de verkoper een mede-eigendomsrecht op de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de geleverde goederen.

Algemene Voorwaarden gaat over het ruilen, retourneren en reclameren van goederen en luidt als volgt:

“1. De koper heeft het recht om de geleverde goederen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren, mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij de verkoper aangeeft deze kosten voor zijn rekening te nemen.

De koper dient klachten over de geleverde goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken aan de verkoper. Bij gebreke hiervan vervalt het recht op reclamatie.
Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, heeft de koper recht op herstel of vervanging van de goederen door de verkoper. De verkoper dient hiervoor in de gelegenheid te worden gesteld. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, heeft de koper recht op ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van de koopprijs.
Reclamaties of retourzendingen ontslaan de koper niet van zijn betalingsverplichting.
Indien de koper de goederen retourneert, is de verkoper verplicht om het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending, terug te betalen.”
In het kort betekent dit dat de koper het recht heeft om de geleverde goederen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren, mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn. Klachten over gebrekkige goederen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De koper heeft recht op herstel of vervanging van gebrekkige goederen door de verkoper, en bij onmogelijkheid hiervan, recht op ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van de koopprijs. Reclamaties of retourzendingen ontslaan de koper niet van zijn betalingsverplichting. Als de koper de goederen retourneert, is de verkoper verplicht om het aankoopbedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen.
Algemene Voorwaarden gaat over garantie op geleverde goederen en luidt als volgt:
“1. De verkoper garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties en vrij zijn van gebreken.
De garantieperiode bedraagt zes maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.
Indien de geleverde goederen gebreken vertonen, dient de koper dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk kenbaar te maken aan de verkoper.
De garantie vervalt indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt of behandeld op een wijze die niet in overeenstemming is met de bijbehorende instructies.
Indien de verkoper aansprakelijk is voor de geconstateerde gebreken, heeft de koper recht op herstel of vervanging van de goederen door de verkoper. De verkoper dient hiervoor in de gelegenheid te worden gesteld. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, heeft de koper recht op ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van de koopprijs.
De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of ondeskundige reparatie door de koper of derden.
Eventuele kosten van herstel buiten de garantieperiode zijn voor rekening van de koper.”
In het kort betekent dit dat de verkoper garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties en vrij zijn van gebreken. De garantieperiode bedraagt zes maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Als de geleverde goederen gebreken vertonen, dient de koper dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk kenbaar te maken aan de verkoper. Als de verkoper aansprakelijk is voor de gebreken, heeft de koper recht op herstel of vervanging van de goederen. Als herstel of vervanging niet mogelijk is, heeft de koper recht op ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van de koopprijs. Kosten van herstel buiten de garantieperiode zijn voor rekening van de koper. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of ondeskundige reparatie door de koper of derden.
Algemene Voorwaarden gaat over de aansprakelijkheid van de verkoper en luidt als volgt:
“1. De verkoper is aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek in de geleverde goederen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke regels niet is uitgesloten.
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.
De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden, die verband houden met de geleverde goederen.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, storingen in het transport of andere onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van de verkoper liggen.”
In het kort betekent dit dat de verkoper aansprakelijk is voor schade die is ontstaan door een gebrek in de geleverde goederen, tenzij deze aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke regels is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade en de koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden die verband houden met de geleverde goederen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht.
Algemene Voorwaarden gaat over de adviezen, aanwijzingen en informatie die door de verkoper worden verstrekt en luidt als volgt:
“1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie, adviezen of aanwijzingen die door of namens hem worden verstrekt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de verkoper kenbaar was of behoorde te zijn.
De koper dient de geleverde goederen te gebruiken volgens de bijbehorende gebruiksinstructies. Indien de koper deze instructies niet naleeft en hierdoor schade ontstaat, is de verkoper hiervoor niet aansprakelijk.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijzigingen of aanpassingen die de koper aan de geleverde goederen heeft aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de geleverde goederen in combinatie met andere producten, tenzij de verkoper hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.”
In het kort betekent dit dat de verkoper niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie, adviezen of aanwijzingen die door of namens hem worden verstrekt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de verkoper kenbaar was of behoorde te zijn. De koper dient de geleverde goederen te gebruiken volgens de bijbehorende gebruiksinstructies en de verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijzigingen of aanpassingen die de koper aan de geleverde goederen heeft aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De verkoper is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de geleverde goederen in combinatie met andere producten, tenzij de verkoper hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Algemene Voorwaarden gaat over het herroepingsrecht van de koper en luidt als volgt:
“1. Indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de geleverde goederen zonder opgave van redenen te ontbinden.
Tijdens deze bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en de verpakking. De koper zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk kenbaar te maken aan de verkoper. De koper dient de goederen vervolgens binnen veertien dagen na het kenbaar maken van de herroeping te retourneren.
De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij de verkoper aangeeft deze kosten voor zijn rekening te nemen.
De verkoper zal het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die op maat zijn gemaakt, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.”
In het kort betekent dit dat de koper, indien hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht heeft om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de geleverde goederen zonder opgave van redenen te ontbinden. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en de verpakking. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen veertien dagen schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en de goederen binnen veertien dagen na het kenbaar maken van de herroeping retourneren. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij de verkoper aangeeft deze kosten voor zijn rekening te nemen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die op maat zijn gemaakt, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. De verkoper zal het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
Algemene Voorwaarden gaat over intellectuele eigendom en luidt als volgt:
“1. De verkoper behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden. Deze materialen blijven eigendom van de verkoper en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden.
De koper vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden in verband met het gebruik van door de koper verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden.
De verkoper is gerechtigd om zijn naam op of bij de geleverde goederen aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.”
In het kort betekent dit dat de verkoper alle rechten behoudt met betrekking tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden die hij verstrekt en dat deze materialen eigendom blijven van de verkoper. De koper mag deze materialen niet verveelvoudigen, openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De koper vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden in verband met het gebruik van door de koper verstrekte materialen. De verkoper is gerechtigd om zijn naam op of bij de geleverde goederen aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
Algemene Voorwaarden gaat over de bescherming van persoonsgegevens en luidt als volgt:
“1. De verkoper zal persoonsgegevens van de koper verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en het privacybeleid van de verkoper.
Persoonsgegevens van de koper zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de koper en verkoper, het verbeteren van de dienstverlening van de verkoper en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Persoonsgegevens van de koper zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de verkoper hiertoe wettelijk verplicht is.
De koper heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan de koper contact opnemen met de verkoper.
De verkoper zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens van de koper te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.”
In het kort betekent dit dat de verkoper persoonsgegevens van de koper zal verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en het privacybeleid van de verkoper. Persoonsgegevens van de koper zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst, het verbeteren van de dienstverlening en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de verkoper hiertoe wettelijk verplicht is. De koper heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De verkoper zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Artikel 18 van de Algemene Voorwaarden gaat over het toepasselijk recht en forumkeuze en luidt als volgt:
“1. Op alle overeenkomsten tussen de koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen de koper en verkoper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.”
In het kort betekent dit dat op alle overeenkomsten tussen de koper en verkoper Nederlands recht van toepassing is. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen de koper en verkoper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Voorwaarden spoedorder
Er is geen specifiek artikel genaamd “Artikel 19 Voorwaarden spoedorder” in de Algemene Voorwaarden. Het kan zijn dat dit artikel niet van toepassing is op de specifieke Algemene Voorwaarden die u in gedachten heeft, of dat het onder een ander artikel valt. Als u meer informatie heeft over de specifieke voorwaarden waar u naar verwijst, kan ik u wellicht beter helpen.
Algemene Voorwaarden RECLAME
Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden gaat over de algemene bepalingen en toepasselijkheid van de voorwaarden en luidt als volgt:
“1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij een verkoper goederen of diensten levert aan een koper.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.”
In het kort betekent dit dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij een verkoper goederen of diensten levert aan een koper. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Als een bepaling nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling. Eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de verkoper.
Artikel 2: OFFERTES
Artikel 2 van de Algemene Voorwaarden gaat over offertes en luidt als volgt:
“1. Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de offerte na dertig dagen.
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
De verkoper kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De verkoper kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte een kennelijke fout of onjuistheid bevat.
De verkoper behoudt zich het recht voor om een offerte zonder opgaaf van redenen te weigeren.”
In het kort betekent dit dat alle offertes van de verkoper vrijblijvend zijn, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De prijzen in de offerte zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. De verkoper kan niet aan zijn offerte worden gehouden als de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat er een kennelijke vergissing, verschrijving, fout of onjuistheid in de offerte zit. De verkoper behoudt zich het recht voor om een offerte zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN
Artikel 3 van de Algemene Voorwaarden gaat over de totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in gegeven opdrachten en luidt als volgt:
“1. Een overeenkomst tussen de koper en verkoper komt tot stand op het moment dat de verkoper de opdracht van de koper schriftelijk bevestigt, of op het moment dat de verkoper feitelijk begint met de uitvoering van de opdracht.
Wijzigingen in gegeven opdrachten door de koper dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de verkoper en zijn pas geldig nadat de verkoper deze wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.
Indien de verkoper, al dan niet op verzoek van de koper, meer of andere werkzaamheden verricht dan afgesproken, is de koper hiervoor een vergoeding verschuldigd op basis van de gebruikelijke tarieven van de verkoper.
Indien een opdracht door de koper wordt geannuleerd, is de koper gehouden om alle kosten die de verkoper heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht, alsmede eventuele gederfde winst, aan de verkoper te vergoeden.”
In het kort betekent dit dat een overeenkomst tussen de koper en verkoper tot stand komt op het moment dat de verkoper de opdracht schriftelijk bevestigt, of op het moment dat de verkoper feitelijk begint met de uitvoering van de opdracht. Wijzigingen in gegeven opdrachten dienen schriftelijk te worden doorgegeven en zijn pas geldig nadat de verkoper deze wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd. Indien de verkoper meer of andere werkzaamheden verricht dan afgesproken, is de koper hiervoor een vergoeding verschuldigd op basis van de gebruikelijke tarieven van de verkoper. Als de koper een opdracht annuleert, is de koper gehouden om alle kosten die de verkoper heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht, alsmede eventuele gederfde winst, aan de verkoper te vergoeden.
Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING
Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden gaat over opzegging en annulering van de overeenkomst en luidt als volgt:
“1. De koper heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, mits hij de hierdoor ontstane schade aan de verkoper vergoedt. Deze schadevergoeding bedraagt ten minste 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijke schade te vorderen.
Annulering van de overeenkomst door de koper is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien de verkoper hiermee instemt, is de koper gehouden om alle kosten die de verkoper heeft gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede eventuele gederfde winst, aan de verkoper te vergoeden.
De verkoper heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of anderszins in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Indien de verkoper de overeenkomst opzegt, is de koper gehouden om alle kosten die de verkoper heeft gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst tot op dat moment, alsmede eventuele gederfde winst, aan de verkoper te vergoeden.”
In het kort betekent dit dat de koper het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen, maar hiervoor de hierdoor ontstane schade aan de verkoper moet vergoeden, die ten minste 20% van de overeengekomen prijs bedraagt, onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijke schade te vorderen. Annulering van de overeenkomst door de koper is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van de verkoper en de koper is gehouden om alle kosten die de verkoper heeft gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede eventuele gederfde winst, aan de verkoper te vergoeden. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of anderszins in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Als de verkoper de overeenkomst opzegt, is de koper gehouden om alle kosten die de verkoper heeft gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst tot op dat moment, alsmede eventuele gederfde winst, aan de verkoper te vergoeden.
Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO
Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden gaat over de gegevens en zaken van de opdrachtgever en het risico daarvan en luidt als volgt:
“1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de gegevens die hij aan de verkoper verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
De opdrachtgever draagt het risico voor verlies of beschadiging van de zaken die hij aan de verkoper ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de verkoper.
De opdrachtgever vrijwaart de verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en zaken.”
In het kort betekent dit dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de gegevens die hij aan de verkoper verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever draagt het risico voor verlies of beschadiging van de zaken die hij aan de verkoper ter beschikking stelt voor de uitvoering van de overeenkomst, behalve in geval van opzet of grove schuld van de verkoper. De opdrachtgever vrijwaart de verkoper voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot schade die verband houdt met de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en zaken.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden gaat over aansprakelijkheid en luidt als volgt:
“1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper.
Indien de verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de verkoper wordt uitbetaald.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de verkoper geleverde goederen of diensten.”
In het kort betekent dit dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige schade die de koper lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, behalve in geval van opzet of grove schuld van de verkoper. Als de verkoper aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van de verkoper wordt uitbetaald. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst of tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie. De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de verkoper geleverde goederen of diensten.
Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden gaat over de wijze van uitvoering van de opdracht en luidt als volgt:
“1. De verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de verkoper zijn verstrekt, heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de verkoper is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de verkoper kenbaar behoorde te zijn.”
In het kort betekent dit dat de verkoper de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. Indien nodig heeft de verkoper het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De koper moet ervoor zorgen dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan de verkoper worden verstrekt. Als deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze voor de verkoper kenbaar behoorden te zijn.
Artikel 8: OVERMACHT
Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden gaat over overmacht en luidt als volgt:
“1. Indien de verkoper door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst (tijdig) uit te voeren, heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen, zoals bijvoorbeeld ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, brand, waterschade en andere onvoorziene omstandigheden.
Indien de overmacht situatie langer dan 30 dagen voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.”
In het kort betekent dit dat als de verkoper door overmacht verhinderd wordt om de overeenkomst uit te voeren, de verkoper het recht heeft om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Als de overmachtsituatie langer dan 30 dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN
Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden gaat over ontwerpen, tests en proeven en luidt als volgt:
“1. Indien de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ontwerpen, testen, proeven of modellen maakt, blijven deze eigendom van de verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De koper is verplicht de ontwerpen, testen, proeven of modellen binnen de gestelde termijn te beoordelen en schriftelijk te keuren. Bij gebreke daarvan wordt de koper geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
De kosten van de ontwerpen, testen, proeven of modellen worden afzonderlijk aan de koper in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt van door de koper verstrekte specificaties, tekeningen, modellen of andere informatie, garandeert de koper dat hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die hierop betrekking hebben.”
In het kort betekent dit dat als de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ontwerpen, testen, proeven of modellen maakt, deze eigendom blijven van de verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper moet de ontwerpen, testen, proeven of modellen binnen de gestelde termijn beoordelen en schriftelijk goedkeuren. Als de koper hiermee niet akkoord gaat, moet hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk melden, anders wordt hij geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. De kosten van de ontwerpen, testen, proeven of modellen worden apart in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door de koper verstrekte specificaties, tekeningen, modellen of andere informatie, garandeert de koper dat er geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die hierop betrekking hebben.
Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.
Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden gaat over auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en luidt als volgt:
“1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door de verkoper aan de koper geleverde goederen of diensten berusten bij de verkoper of diens leveranciers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het is de koper niet toegestaan om de door de verkoper geleverde goederen of diensten te verveelvoudigen, te reproduceren, te bewerken of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de koper verstrekte gegevens, tekeningen, modellen en dergelijke.”
In het kort betekent dit dat alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de geleverde goederen of diensten bij de verkoper of diens leveranciers berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper mag de geleverde goederen of diensten niet verveelvoudigen, reproduceren, bewerken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De koper moet de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de koper verstrekte gegevens, tekeningen, modellen en dergelijke.
Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN
Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden gaat over prijzen, declaratie en kosten en luidt als volgt:
“1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
De verkoper is gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren indien zich na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals wijzigingen in grondstofprijzen, lonen, belastingen, invoerrechten en dergelijke.
De verkoper is gerechtigd om bij uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten in rekening te brengen die niet in de overeengekomen prijs zijn begrepen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen declaraties van de verkoper te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien de koper niet tijdig betaalt, is de verkoper gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is de koper gehouden tot vergoeding van alle kosten die de verkoper moet maken om de vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de verkoper gerechtigd de levering van de goederen of diensten op te schorten.”
In het kort betekent dit dat alle prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen zijn, tenzij anders aangegeven. De verkoper kan prijswijzigingen doorvoeren als er prijsverhogende omstandigheden zijn, zoals wijzigingen in grondstofprijzen, lonen, belastingen, invoerrechten en dergelijke. De verkoper kan kosten in rekening brengen die niet in de overeengekomen prijs zijn begrepen. De koper moet declaraties van de verkoper binnen 30 dagen na factuurdatum betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de koper niet tijdig betaalt, kan de verkoper de wettelijke rente in rekening brengen en is de koper gehouden tot vergoeding van alle kosten die de verkoper moet maken om de vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. Bij niet-tijdige betaling kan de verkoper de levering van de goederen of diensten opschorten.
Artikel 12: HALFFABRICATEN, PRODUCTIEMIDDELEN, DOOR OPDRACHTGEVER AANGELEVERD MATERIAAL ETC.
Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden gaat over halffabricaten, productiemiddelen, door opdrachtgever aangeleverd materiaal en dergelijke en luidt als volgt:
“1. Halffabricaten, productiemiddelen, gereedschappen, matrijzen en andere materialen die door de verkoper worden vervaardigd of aangeschaft, blijven eigendom van de verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De verkoper is niet verplicht deze materialen langer dan drie maanden na het einde van de opdracht te bewaren.
Indien de koper materialen aan de verkoper ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, blijft de koper eigenaar van deze materialen en is hij aansprakelijk voor schade aan deze materialen. De verkoper heeft het recht om deze materialen te gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en is niet gehouden deze materialen langer dan drie maanden na het einde van de opdracht te bewaren.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade aan door de koper ter beschikking gestelde materialen.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in het productieproces als deze tekortkoming het gevolg is van het door de koper ter beschikking gestelde materiaal of de door de koper verstrekte specificaties.”
In het kort betekent dit dat halffabricaten, productiemiddelen, gereedschappen, matrijzen en andere materialen die door de verkoper worden vervaardigd of aangeschaft, eigendom blijven van de verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De verkoper is niet verplicht deze materialen langer dan drie maanden na het einde van de opdracht te bewaren. Als de koper materialen ter beschikking stelt voor de uitvoering van de opdracht, blijft de koper eigenaar van deze materialen en is hij aansprakelijk voor eventuele schade aan deze materialen. De verkoper heeft het recht om deze materialen te gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en is niet verplicht deze materialen langer dan drie maanden na het einde van de opdracht te bewaren. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan door de koper ter beschikking gestelde materialen en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in het productieproces als deze tekortkomingen het gevolg zijn van het door de koper ter beschikking gestelde materiaal of de door de koper verstrekte specificaties.
Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden gaat over aflevering en leveringstermijn en luidt als volgt:
“1. De verkoper levert de goederen of diensten af op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats.
De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De verkoper is gerechtigd om de levering op te schorten indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
Indien de verkoper in gebreke blijft met de levering, dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
De koper is verplicht de goederen bij aflevering te controleren op zichtbare gebreken en deze binnen 48 uur na aflevering schriftelijk te melden aan de verkoper.”
In het kort betekent dit dat de verkoper de goederen of diensten aflevert op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats. De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De verkoper kan de levering opschorten als de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Als de verkoper in gebreke blijft met de levering, moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De koper is verplicht de goederen bij aflevering te controleren op zichtbare gebreken en deze binnen 48 uur na aflevering schriftelijk te melden aan de verkoper.
Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN
Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden gaat over onderzoek bij aflevering en eventuele afwijkingen en luidt als volgt:
“1. De koper dient bij aflevering de goederen te onderzoeken of de diensten te controleren op eventuele gebreken en/of afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen specificaties.
Indien de koper bij aflevering gebreken en/of afwijkingen constateert, dient hij deze binnen 48 uur schriftelijk te melden aan de verkoper, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de goederen of diensten te hebben goedgekeurd.
Indien de koper tijdig heeft gereclameerd, heeft de verkoper het recht om binnen een redelijke termijn alsnog conform de overeenkomst te presteren.
Indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn conform de overeenkomst kan presteren, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij het gebrek en/of de afwijking van ondergeschikte betekenis is.”
In het kort betekent dit dat de koper bij aflevering van de goederen of diensten deze moet onderzoeken op eventuele gebreken en/of afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen specificaties. Als de koper gebreken en/of afwijkingen constateert, moet hij deze binnen 48 uur schriftelijk melden aan de verkoper. Als de koper niet tijdig heeft gereclameerd, wordt hij geacht de goederen of diensten te hebben goedgekeurd. Als de koper wel tijdig heeft gereclameerd, heeft de verkoper het recht om binnen een redelijke termijn alsnog conform de overeenkomst te presteren. Als de verkoper niet binnen een redelijke termijn conform de overeenkomst kan presteren, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij het gebrek en/of de afwijking van ondergeschikte betekenis is.
Artikel 15: RECLAMERING
Artikel 15 van de Algemene Voorwaarden gaat over reclamering en luidt als volgt:
“1. De koper dient reclames over de door de verkoper geleverde goederen of diensten binnen 8 dagen na de levering schriftelijk aan de verkoper te melden.
Reclames over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden gemeld.
Indien de koper niet tijdig heeft gereclameerd, wordt hij geacht de goederen of diensten te hebben goedgekeurd.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
Indien de reclame naar het oordeel van de verkoper gegrond is, zal de verkoper naar zijn keuze de goederen kosteloos vervangen dan wel de koper een evenredige korting op de overeengekomen prijs verlenen.
Indien de reclame naar het oordeel van de verkoper ongegrond is, komen de kosten van onderzoek en/of herstel voor rekening van de koper.”
In het kort betekent dit dat de koper reclames over de geleverde goederen of diensten binnen 8 dagen na de levering schriftelijk aan de verkoper moet melden en dat reclames over facturen ook binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk moeten worden gemeld. Als de koper niet tijdig heeft gereclameerd, wordt hij geacht de goederen of diensten te hebben goedgekeurd en schorten reclames de betalingsverplichting van de koper niet op. Als de reclame gegrond is, zal de verkoper naar keuze de goederen kosteloos vervangen of de koper een evenredige korting op de overeengekomen prijs verlenen. Als de reclame ongegrond is, komen de kosten van onderzoek en/of herstel voor rekening van de koper.
Artikel 16: GARANTIE
Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden gaat over garantie en luidt als volgt:
“1. De verkoper staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde goederen of diensten gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen.
Garantie geldt uitsluitend indien de koper tijdig aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
Garantie geldt niet indien de geleverde goederen of diensten door derden zijn gewijzigd, gerepareerd of anderszins bewerkt.
De garantieverplichting van de verkoper beperkt zich tot het kosteloos vervangen of herstellen van gebrekkige goederen of diensten, dan wel het terugbetalen van de overeengekomen prijs, zulks ter keuze van de verkoper.
De garantieverplichting vervalt indien de koper zelf wijzigingen in de geleverde goederen of diensten aanbrengt of laat aanbrengen dan wel deze op onzorgvuldige wijze behandelt.
Eventuele aanspraken op garantie dienen binnen 8 dagen na het constateren van het gebrek schriftelijk bij de verkoper te worden ingediend.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde goederen of diensten.”
In het kort betekent dit dat de verkoper gedurende een periode van 3 maanden na levering instaat voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde goederen of diensten, tenzij anders overeengekomen. Garantie geldt alleen als de koper tijdig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en niet als de goederen of diensten door derden zijn gewijzigd, gerepareerd of bewerkt. De garantieverplichting van de verkoper beperkt zich tot het kosteloos vervangen of herstellen van gebrekkige goederen of diensten, of het terugbetalen van de overeengekomen prijs, ter keuze van de verkoper. Garantie vervalt als de koper zelf wijzigingen aanbrengt of de goederen of diensten op onzorgvuldige wijze behandelt. Eventuele aanspraken op garantie moeten binnen 8 dagen na het constateren van het gebrek schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde goederen of diensten.
Artikel 17: BETALING
Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden gaat over betaling en luidt als volgt:
“1. De betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling de wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die de verkoper moet maken ter incasso van zijn vordering, zijn voor rekening van de koper.
De verkoper heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
De koper is niet gerechtigd om enige betaling op te schorten of te verrekenen met enige vordering die hij op de verkoper heeft.
Betalingen dienen te geschieden op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.”
In het kort betekent dit dat de betaling van de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum moet worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Als de koper niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling de wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum. Alle redelijke kosten die de verkoper moet maken ter incasso van zijn vordering zijn voor rekening van de koper. De verkoper heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De koper is niet gerechtigd om enige betaling op te schorten of te verrekenen met enige vordering die hij op de verkoper heeft. Betalingen moeten worden gedaan op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
Artikel 18 van de Algemene Voorwaarden gaat over het retentierecht, eigendomsvoorbehoud en pandrecht en luidt als volgt:
“1. De verkoper behoudt zich het recht van retentie voor ten aanzien van alle zaken van de koper die de verkoper onder zich heeft, totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
Indien de koper in gebreke blijft met de betaling van de overeengekomen prijs, is de verkoper gerechtigd om de goederen terug te nemen. De koper zal hieraan alle medewerking verlenen.
Indien de verkoper gebruikmaakt van het eigendomsvoorbehoud, worden de overeenkomst en de eigendomsoverdracht geacht te zijn ontbonden, tenzij de verkoper schriftelijk anders aangeeft.
De verkoper heeft het recht om zijn vorderingen op de koper te verpanden.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of op de vorderingen die de verkoper op de koper heeft, zal de koper de verkoper hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.”
In het kort betekent dit dat de verkoper het recht van retentie heeft ten aanzien van alle zaken van de koper die hij onder zich heeft, totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Als de koper in gebreke blijft met de betaling van de overeengekomen prijs, is de verkoper gerechtigd om de goederen terug te nemen en zal de koper hieraan alle medewerking verlenen. Indien de verkoper gebruikmaakt van het eigendomsvoorbehoud, worden de overeenkomst en de eigendomsoverdracht geacht te zijn ontbonden, tenzij de verkoper schriftelijk anders aangeeft. De verkoper heeft het recht om zijn vorderingen op de koper te verpanden. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of op de vorderingen die de verkoper op de koper heeft, zal de koper de verkoper hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.
Artikel 19: VARIA
Artikel 19 van de Algemene Voorwaarden gaat over varia en luidt als volgt:
“1. Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.”
In het kort betekent dit dat wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden alleen geldig zijn als deze schriftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.